ALLUCINAZIONI
ARCOBALENO
ATMOSPHERES
CONTROLUCE
COSMOLOGIA
DREAD FILE
EXTREME
FASCEFASCINANTI
FLAUTISSIMO POP PARAPHRENIA
GHOST
MAGIA E ORIENTE
MILLEFOGLIE
NAVIGATOR
PLANETE
POP PARAPHRENIA
SCIENCE WORLD
SILENCE
SLOWLY E SOFTLY
SOUNDTRACKS
TECNOLOGY
TERROR